Rettigheter du har overfor flyselskapet når de ikke leverer som avtalt

Europeiske flyselskap er notoriske for å nekte erstatning til sine reisende ved forsinket eller kansellerte avgang. For de reisende kan det muligens virke litt som en kamp man er dømt til å tape. I realiteten har man et godt rettsvern når man tar opp kampen med flyselskapet. Regelverket er satt opp med viktige rettigheter som sikrer den reisendes økonomiske interesser.

Regelverket for forsinket avgang, kansellering og andre forhold er regulert av både norske og europeiske myndigheter. Som et av signaturlandene til EØS avtalen er Norge forpliktet til å følge europeiske luftfartsregler på lik linje med Island og Liechtenstein og resten av EU. Kompensasjonsordningen er knyttet til flyreisens lengde og antallet timers forsinkelse, med spesifikke regler for utbetaling.

Du finner flere detaljer om denne ordningen nedenfor, samt på EU sin offisielle side om flypassasjerers rettigheter. Norge har også sin egen forskrift om flypassasjerers rettigheter, som kan være til hjelp for de som sitter med spørsmål.

Flyselskapenes forsvar

Når man søker om erstatning for kansellering, manglende avgang eller andre forhold er det vanlig at flyselskapet påberoper seg unntaket i loven – gjennom det som kalles “ekstraordinære omstendigheter”. De er fritatt for økonomisk kompensasjon i de tilfeller hvor årsaken er å regne som utenfor flyselskapets “kontroll”. Eksempler på dette er slike ting som sterk vind, lynnedslag, fagforeningsstreik eller snøfall på rullebanen. Flyselskapet har også mulighet til å kreve unntak fra erstatningsplikten ved tekniske feil på flyet – så fremt de kan sannsynliggjøre at problemet var utenfor deres kontroll.

Flyselskapene påberoper seg nærmest alltid dette unntaket ved forsinkelse og kansellering – som regel til stor fortvilelse blant de reisende. I kjølvannet av denne praksisen har det dukket opp nye selskaper spesialisert på inndrivelse av kompensasjon på reisendes vegne. I bytte mot et fast vederlag (vanligvis 25 prosent av beløpet) vil selskapene kreve inn erstatning fra selskapet det gjelder. Det har tydeligvis ikke falt i god jord hos noen av flyselskapene, som mener erstatningene er unødvendige og kun fører til høyere kostnader. RyanAir valgte for eksempel nylig å endre vilkårene i avtalen, slik at man ikke har lov til å kreve erstatning via en tredjepart.

Tilbakeføring av skatt

Flybilletter blir beskattet tungt av både lokale, statlige og internasjonale myndigheter. I Norge betaler du blant annet en CO2 skatt, moms og det som nå kalles ‘flyseteavgiften”. Visste du at det er mulig å kreve tilbake andelen som var ment å gå til skatt, i de tilfeller hvor du ikke bruker billetten? Du kan faktisk kreve refusjon for all skatt, så fremt du aldri løste inn billetten. I noen tilfeller blir det snakk om betydelige beløp, og særlig ved transatlantiske flyvninger som er ekstra kostbare.

I utgangspunktet har du kun lov til å kreve tilbakeføring av andelen som er gått til skatt – slik som merverdiavgift og karbonutslipp. Det finnes likevel flyselskap som går et skritt lenger, der blant annet SAS lar kunden få refundert eventuelle drivstofftillegg. Mange norske reisende kjenner ikke til regelverket, og velger derfor heller ikke å kreve kompensasjon. De som har reiseforsikring får kun refundert den delen av billetten som gikk til selve reisen, og må kreve tilbake skattepengene på egenhånd. Alternativet er at hele skattebeløpet ender opp i flyselskapenes lomme.

Når flyreisen blir kansellert eller forsinket

Det er EU forordningen 216/2004 som danner rammeverket for erstatninger som følge av forsinket avgang, kansellering eller overbooket flyvning. EU domstolen valgte gjennom sin tolkning å utvide denne rettigheten til å gjelde ved forsinket ankomst, der en 3 timers grense ble satt. Loven om passasjerrettigheter gjelder for alle flyselskap som opererer innenfor EU sine grenser, samt de som har lisens i EU.

Flyselskapene er for det første forpliktet til å gi de reisende såkalt “forpleining”, som innebærer mat, losji, transport og lignende. Målet er at de reisende ikke selv skal måtte lide økonomisk byrde som følge av forsinkelsen. Deretter er det forskjellige regler som bestemmer erstatningen ved hvert scenario.

For eksempel: Er du blitt nektet å stige ombord på flyet? Da kan du kreve erstatning inntil € 600, for reiser med en lengde over 3 500 kilometer. For å sette denne regelen i perspektiv: Avstanden mellom New York og Oslo er 6 931 kilometer, og vil dermed falle innenfor den maksimale satsen.

Ved forsinket avreise er også den maksimale refusjonen satt til € 600 euro per passasjer. Dette gjelder dog kun når avstanden er over 3 500 kilometer. Her er det likevel verdt å merke seg at erstatningen ikke slår inn før 3 timers forsinkelse er passert. Med andre ord kan flyet være 2 timer og 59 minutter forsinket, uten at man kan søke om kompensasjon. En flytur mellom Oslo og Tromsø er for eksempel 1 150 kilometer, og man vil i teorien måtte fly til Svalbard for å overgå grensen. For flyvninger som faller under 1 500 kilometers grensen er erstatningsbeløpet ved forsinkelse satt til € 250.

Blir flyet innstilt er det egne regler som gjelder, der kompensasjonen ligger mellom €125 og €600, avhengig av reiseavstanden og hvor mange timer det er snakk om. Her gjelder også et par særregler for de reisende. Blant annet vil erstatningen kunne halveres dersom flyselskapet tilbyr en alternativ flyreise til sluttdestinasjonen, som den reisende deretter aksepterer.